Tisztelt Látogató!

Beiratkozáshoz információk itt.

Óvodánk a Derkovits városrészen, védett környezetben található. Nyolc csoportunk vegyes szervezésű. A csoportszervezések során figyelünk a szülői igényekre, a gyermekek előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolataira, a felvett gyermekek életkori megosztására. Minden csoporthoz biztosított két óvónő és egy dajka. Az óvónők kétheti, a dajka nénik, pedig heti váltásban dolgoznak. A nemzeti köznevelési törvény lehetőséget adott két pedagógiai asszisztens alkalmazására is. A jelenleg kialakult rendszer szerint óvodánk, negyed 7-től háromnegyed 5-ig fogadja a gyermekeket.
Nevelésünkre jellemző a gyermek, a család tisztelete. A kölcsönös tisztelet az alapja annak az együttműködő nevelőpartneri viszonynak, amely elősegíti a gyermek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődésével a boldog gyermekkor megélését. A szülői ház véleménye, elvárása számunkra értékes információval bír. Az érdeklődő szülők számára az óvodai jelentkezések (beíratás) előtt, minden év március hónaptól, telefonos bejelentkezés alapján, igény szerint nyílt napokat szervezünk.
Óvodánk saját készítésű helyi pedagógiai program szerint végzi nevelő munkáját, mely a Kormány rendeletével kihirdetett „Óvodai nevelés országos alapprogramjára" épül. Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján nevelő munkánkra jellemző a gyermekközpontú, a játékot előtérbe helyező, a gyermek személyiségét tiszteletben tartó nevelés.

A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságokra építve biztosítjuk óvodán belül és kívül változatos tevékenységeinket, melyeken keresztül játékos módon, cselekvésen, cselekedtetésen alapuló közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a környező természeti és társadalmi valóságról.
A folyamatos napirend biztosítja azokat a kötetlen időkereteket, melyek lehetővé teszik az egész napot átható játékot, az ismeret- és tapasztalatszerzést. A tanulási folyamat kezdeményezési formában valósul meg. Ez alól a testnevelés foglalkozás, mint „kötött” foglalkozás a kivétel. Tanulási tevékenységünk teljes mértékben összekapcsolódik a játékkal, s áthatja az óvodai élet egészét.
A gyermekek képességfejlesztését egyénre szabottan, csoporton belül, többoldalú megközelítés formájában végezzük. Egyéni fejlesztő munkánkat nagymértékben segíti két kolléganőnk, akik fejlesztő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkeznek.
Sajátos arculatunkat a környezethez való érzékenyítés adja, jeles napjaink ápolása, őrzése mellett (néphagyományok, ehhez kapcsolódó játszóházak, a gyermeki élettel kapcsolatos ünnepek, stb.). A hagyományokkal szorosan összefügg csodálatos anyanyelvünk ápolása, a „szóbeli költészet” a népmese élőszóval való közvetítése a családok felé is. A mesélő hangulatot segíti az éveként több alkalommal berendezett „Mesekuckó”, és új kezdeményezésként a Papírszínház is.
A fenntarthatóságra nevelés beépítése óvodai életünkbe magában foglalja minden nevelési területünket. A hagyományos témaköröket kibővítettük az élő és élettelen, az épített környezet értékeinek megismerése mellett azok óvásával, védelmével. Nevelésünk színtere először az óvoda, az óvoda udvara, majd a közvetlen és tágabb környezet. Kirándulásaink során úti céljaink városunk közelében lévő természeti és tájvédelmi körzetek. Erdei óvodai foglalkozásokat külön projekt szerint valósítunk meg, évente két alkalommal, ott alvás nélkül.
A csoportok életben megjelenik - szülői igény alapján -, az úgynevezett "családos" kirándulási forma is.
Helyi pedagógiai programunkban hagyományként megtalálhatóak környezeti nevelésünk jeles zöld napjai (Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak, fák napja, Környezetvédelmi világnap). Az óvoda épületén belül három alkalommal kialakított speciális nevelési színterünk az "érzékelő barlang". E speciális nevelési színtér szenzitív (érzékelő) játékokra, drámajátékokra is alkalmas játszóhely, melynek célja, hogy óvodásaink minél többet vegyenek észre világunkból, váljanak fokozottan érzékennyé és nyitottá környezetük iránt.
Nevelésünket segítendően jött létre a „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekeként Alapítvány”. Az alapítvány számlájára (18890442-1-18) befolyt támogatásokat a Kuratórium elsősorban a gyermekek óvodai életének, életterének, eszközellátottságának folyamatos bővítésére használja fel.
Nevelőtestület szakmai munkája alapján 1998-tól, a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) egyik országos oktatóközpontja.
Óvodánk 2004-re építette ki a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljét. A partnerközpontú működés rendszeréből megtartottuk, illetve fenntartjuk közvetlen partnereink elégedettségének vizsgálatát.
2004-ben, a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége óvodánknak a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, "Enikő-díjat" adományozott.
2012-ben, harmadszorra is elnyertük a "Zöld Óvoda", majd 2013-ban az „Örökös Zöld Óvoda” címet. A címet a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozta.
2008-ban megkaptuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által alapított "Madárbarát Óvoda" címet.
Óvodánk bemutatásának zárásaként egy gondolatot idéznék helyi pedagógiai programunkból, amely az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt szemléletére jellemző: "arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen a gyermek, melyek a szükségletei és azt kielégítve, hogyan tudjuk a legjobban fejleszteni".